Wykształcenie w zakresie medycyny trwa co najmniej 6 lat.

 

 

Lekarz to osoba posiadająca wiedzę oraz uprawnienia do rozpoczęcia i prowadzenia procesu leczniczego ludzi. W Polsce to osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, potwierdzona wymaganymi dokumentami do udzielania świadczeń zdrowotnych. W szczególności jest to badanie stanu zdrowia, rozpoznawania chorób, zapobiegania, leczenia i rehabilitacji, a także wydawanie opinii, orzeczeń lekarskich, udzielania porad. Lekarze Warszawa, aby posługiwać się tym tytułem są zobowiązani ukończy sześcioletnie jednolite studia na wydziale lekarskim. Dwa semestry na ostatnim roku to wyłącznie nauczanie praktyczne. Prawo wykonywania zawodu lekarza zdobywa się po zrealizowaniu trzynastomiesięcznego stażu oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego z wynikiem pozytywnym. Zasady wykonywania aktywności zawodowej reguluje ustawa o zawodach lekarza oraz lekarza dentysty. Istnieje szereg specjalizacji medycznych, co wymaga dodatkowego kształcenia się, jednak zapewnia wykonywania czynności diagnostycznych oraz leczniczych ukierunkowanych na daną dysfunkcję różnych układów systemowych organizmu.

Specjalizacje lekarskie różnią się między sobą.

Lekarz rodzinny to osoba, która zajmuje się świadczeniem podstawowych usług, związanych z ogólnym samopoczuciem chorego. Kieruje daną osobę do lekarza specjalisty, który zajmuje się całym postępowaniem leczniczym, ukierunkowanym na dane schorzenie. Jest to badanie podmiotowe, czyli wywiad, następnie badanie przedmiotowe skłaniające się do wykrycia danej nieprawidłowości oraz podjęcie odpowiedniej drogi leczenia. Wśród wszelkich dostępnych specjalizacje, lekarze Warszawa mogą podjąć kilka z nich, co wiąże się z odpowiednią aplikacją na dane uczelnie. Wyróżnia się alergologię, anestezjologię i intensywną terapię, angiologię, audiologię i foniatrię, balneologię i medycynę fizykalną, chirurgię: dziecięcą, klatki piersiowej, ogólną, naczyniową, plastyczną, onkologiczną, szczękowo-twarzową, choroby: płuc, płuc dzieci, wewnętrzne, zakaźne, dermatologię i wenerologię, diabetologię, diagnostykę laboratoryjną, endokrynologię, epidemiologię, gastroenterologię, otorynolaryngologię, neuropatologię, neonatologię, nefrologię i wiele innych. Każda z nich związana jest z innym postępowaniem leczniczym, ze względu chociażby na fakt, że dotyczy innych narządów wewnętrznych organizmu.