Adjuwant Capecitabine na raka piersi po chemioterapii przedoperacyjnej ad 7

Strzałki wskazują, że ograniczenia przedziału ufności nie są pokazane. Wyniki analiz czułości dotyczących przeżycia wolnego od choroby i całkowitego przeżycia w populacji z protokołem były podobne jak w pełnym zestawie do analizy (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Korzyści z kapecytabiny w odniesieniu do przeżycia wolnego od choroby i całkowitego przeżycia były spójne we wszystkich wcześniej określonych podgrupach (ryc. 3 i ryc. S3 w dodatkowym dodatku). Wśród pacjentów z chorobą z ujemnym mianem hormonu (potrójnie ujemnym) wskaźnik przeżycia wolnego od choroby wynosił 69,8% w grupie kapecytabiny, w porównaniu z 56,1% w grupie kontrolnej (współczynnik ryzyka nawrotu, drugi nowotwór lub zgon , 0,58; 95% CI, 0,39 do 0,87), a ogólny wskaźnik przeżycia wynosił 78,8% w porównaniu z 70,3% (współczynnik ryzyka zgonu, 0,52; 95% CI, 0,30 do 0,90) (ryc. 2C i 2D). Wśród pacjentów z chorobą z dodatnim poziomem receptora hormonalnego wskaźnik przeżycia bez choroby wynosił 76,4% w grupie leczonej kapecytabiną, w porównaniu do 73,4% w grupie kontrolnej (współczynnik ryzyka nawrotu, drugi nowotwór lub zgon, 0,81; 95% CI, 0,55 do 1,17), a ogólny wskaźnik przeżycia wynosił 93,4% w porównaniu z 90,0% (współczynnik ryzyka zgonu, 0,73; 95% CI, 0,38 do 1,40) (ryc. S4A i S4B w dodatkowym dodatku). Analizy posthoc dotyczące przeżycia wolnego od choroby i przeżycia całkowitego nie wykazały istotnych interakcji między podgrupą pacjentów z wysokim wskaźnikiem masy ciała (. 25,0) a podgrupą osób o niskim wskaźniku masy ciała (<25,0) (ryc. 3, oraz Rys.
Bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane oceniano w ciągu 6 miesięcy po Randomizacji. Wszyscy pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie próbne zostali włączeni do analizy bezpieczeństwa (443 pacjentów w grupie leczonej kapecytabiną i 459 w grupie kontrolnej) (Tabela 2). W grupie kapecytabiny najczęściej występującym działaniem niepożądanym był zespół ręka-stopa, występujący u 325 pacjentów (73,4%), w tym u 49 pacjentów (11,1%) ze zdarzeniem 3. stopnia. Częstymi hematologicznymi zdarzeniami niepożądanymi (występującymi u> 40% pacjentów) w grupie otrzymującej kapecytabinę były leukopenia, trombocytopenia, neutropenia i niedokrwistość. Częstymi niehematologicznymi zdarzeniami niepożądanymi (występującymi u> 20% pacjentów) w grupie otrzymującej kapecytabinę były: zmęczenie, nudności, biegunka, zapalenie jamy ustnej i zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, bilirubiny, dehydrogenazy mleczanowej, aminotransferazy asparaginianowej i fosfatazy alkalicznej. Większość zdarzeń niepożądanych miała nasilenie 1. lub 2. stopnia. W grupie otrzymującej kapecytabinę neutropenię w stopniu 3. lub 4. stwierdzono u 6,3% pacjentów, biegunkę stopnia 3 lub 4 u 2,9% i leukopenię stopnia 3 lub 4 u 1,6%. Poważne działania niepożądane, które badacze uznali za związane z kapecytabiną, wystąpiły u 4 pacjentów, w tym neutropenii i biegunki u pacjenta oraz bólu w nadbrzuszu, bólu brzucha i biegunki u pacjenta. Wszystkie poważne zdarzenia niepożądane ustąpiły i nie były śmiertelne.
Dyskusja
Badanie to wykazało, że kapecytabina podawana jako pooperacyjna terapia adiuwantowa po chemioterapii neoadiuwantowej u pacjentów z pozostałymi guzami inwazyjnymi lub przerzutami do węzłów chłonnych przedłuża czas przeżycia wolnego od choroby i ogólne przeżycie
[podobne: zapaść krążeniowa leczenie, zapaść krążeniowa, tadalafil apteka ]

Powiązane tematy z artykułem: specjalizacje lekarskie warszawa tadalafil apteka zapaść krążeniowa