HLA-Mismched Transplantacja Nerek bez Utrzymywania Immunosupresji cd

Biopsje nadzoru wykonano w czasie przeszczepu, a następnie w regularnych odstępach czasu (Figura 1). Próbki biopsyjne przetwarzano za pomocą mikroskopu świetlnego, elektronowego i immunofluorescencyjnego, w tym C4d.
Wyniki
Kurs kliniczny
Najniższa liczba absolutnych neutrofili (średnia [. SD], 36 . 20 na milimetr sześcienny) wystąpiła około tygodnia po wlewie komórek szpiku kostnego dawcy; bezwzględna liczba neutrofilów większa niż 500 na milimetr sześcienny została osiągnięta w ciągu 14 . 3 dni. Chimeryzm z komórkami wieloliniowymi był wykrywalny u wszystkich pięciu biorców za pomocą analizy cytometrii przepływowej w dniu 7 (Tabela 1), ale nie po 21 dniu, nawet przy użyciu testów PCR do wykrywania polimorfizmu krótkich powtórzeń tandemowych.
Pacjent był 22-letnią kobietą, która przeszczepiła nerkę od ojca w 1993 roku w wieku 12 lat w schyłkowej niewydolności nerek z powodu zespołu Alporta. Jej przebieg był komplikowany przez infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego, które powodowały unieszkodliwianie rozsianych brodawek, wymagających redukcji terapii immunosupresyjnej, co z kolei skutkowało odrzuceniem przeszczepu. Od września 2002 r. Otrzymała od matki przeszczep nerki i szpiku kostnego. Konsekwentnie występowała dobra niewydolność nerek, bez objawów odrzucenia lub choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi. Dawkę cyklosporyny stopniowo zmniejszano (ryc. 1A), a leczenie lekiem przerwano w maju 2003 r. (W 240. dniu). Rozsiane brodawki zniknęły. Funkcja alloprzeszczepu pozostała stabilna (obecny poziom kreatyniny, 1,2 mg na decylitr [106,1 .mol na litr], klirens kreatyniny, 61 ml na minutę) przez ponad 5,3 roku, bez obecności alloprzeciwciał przeciwdepresyjnych za pomocą testu ELISA lub krzyżowego testy porównawcze. Próbka z biopsji inwigilacyjnej uzyskana w dniu 1135 nie wykazała nacieku (Figura 1B) i żadnego odkładania C4d, a wyniki mikroskopii elektronowej były prawidłowe.
Pacjent 2 był 22-letnim mężczyzną ze schyłkową niewydolnością nerek z powodu błonkoproliferacyjnego zapalenia kłębuszków nerkowych. W czerwcu 2003 r. Otrzymał od ojca przeszczep nerki i szpiku kostnego. Wczesny przebieg po operacji komplikował zespół przecieku naczyń włosowatych, który był leczony kortykosteroidami i hemofiltracją. Trwałe podniesienie poziomu kreatyniny w surowicy pacjenta spowodowało biopsję nerki w dniu 45. Próbka biopsyjna wykazała odkładanie się C4d i neutrofili w kapilarach wokół gałki oczodołu, ale w jego surowicy nie wykryto żadnych alloprzeciwciał anty-reaktywnych HLA za pomocą bezpośredniej krzyżówki lub testu ELISA. Był leczony z powodu podejrzenia odrzucenia humoralnego za pomocą plazmaferezy i dożylnej immunoglobuliny; cyklosporynę przerwano (Figura 1A) i rozpoczęto leczenie takrolimusem i mykofenolanem mofetylu. Utrwalono funkcję nerek, a wszystkie leki immunosupresyjne stępiono, a następnie zaprzestano w 422 dniu. Funkcja aloprzeszczepu pozostała stabilna przez ponad 4,5 roku (Figura 1A); obecny klirens kreatyniny wynosi 75 ml na minutę (tabela 1). Nie wykryto żadnych alloprzeciwciał przeciwdepresyjnych. Próbki biopsji protokolarnych otrzymane w dniach 92, 265, 364, 735, 787 i 1087 wykazały jedynie przejściowe nacieki komórek jednojądrzastych w dniach 735 i 787
[przypisy: opinia do poradni psychologiczno pedagogicznej przedszkole chomikuj, słomkowy kapelusz krzyżówka, choroby genetyczne człowieka ]

Powiązane tematy z artykułem: choroby genetyczne człowieka opinia do poradni psychologiczno pedagogicznej przedszkole chomikuj słomkowy kapelusz krzyżówka