Osimertinib lub Platinum-Pemetrexed w pozytywnym raku płuc EGFR T790M ad 5

Szacowany odsetek pacjentów żyjących bez progresji po 6 miesiącach wynosił 69% (95% CI, 63 do 74) w grupie otrzymującej ozymertynib i 37% (95% CI, 29 do 45) w grupie otrzymującej platynę i pemetreksed; po 12 miesiącach proporcje wynosiły odpowiednio 44% (95% CI, 37 do 51) i 10% (95% CI, 5 do 17). Czas przeżycia wolnego od progresji według ślepej niezależnej centralnej oceny był zgodny z czasem trwania badania ocenianym przez badacza, z medianą 11,0 miesięcy w porównaniu do 4,2 miesiąca (skorygowany współczynnik ryzyka, 0,28, 95% CI, 0,20 do 0,38, P <0,001). . (Dodatkowe szczegóły znajdują się w części Dodatkowych wyników w dodatkowym dodatku.) Ryc. 2. Rycina 2. Analiza podgrup przeżycia bez progresji. Współczynnik ryzyka mniejszy niż wskazuje na mniejsze ryzyko progresji w grupie leczonej osimertinibem. Model proporcjonalnych hazardów Coxa obejmuje randomizowane leczenie, współzmienną będącą przedmiotem zainteresowania podgrupy oraz leczenie w zależności od interakcji podgrupy. Rozmiar kręgów jest proporcjonalny do liczby zdarzeń. Ogólne analizy populacji przedstawiono zarówno z modelu proporcjonalnego hazardu Coxa, jak i z analizy pierwotnej (statystyki U i V z testu log-rank stratyfikowanego według rasy). Jeśli wystąpiło mniej niż 20 zdarzeń w dowolnej podgrupie, analiza nie została przeprowadzona. Zacieniony obszar wskazuje 95% CI dla ogólnego współczynnika ryzyka (wszyscy pacjenci). Oznaczenia NC nie można obliczyć.
Współczynnik ryzyka dla przeżycia wolnego od progresji sprzyjał osimertinibowi we wszystkich uprzednio zdefiniowanych podgrupach, które były analizowane (współczynnik ryzyka, <0,50 dla każdej podgrupy) (Figura 2), w tym u pacjentów z przerzutami OUN (średni czas przeżycia wolnego od progresji, 8,5 miesiąca vs. 4,2 miesiąca, współczynnik ryzyka, 0,32, 95% CI, 0,21 do 0,49) (rysunek 1B). (Szczegóły dotyczące czasu przeżycia wolnego od progresji u pacjentów bez przerzutów OUN są przedstawione na ryc. S3 w Dodatku Dodatkowym.)
Na podstawie statusu mutacji przed rozpoczęciem badania, współczynnik ryzyka dla przeżycia bez progresji wynosił 0,34 (95% CI, 0,24 do 0,46) wśród pacjentów z delecją egzonu EGFR 19 i 0,46 (95% CI, 0,30 do 0,71 ) wśród osób z mutacją EG85 L858R. Wśród pacjentów azjatyckich wskaźnik ryzyka przeżycia bez progresji wynosił 0,32 (95% CI, 0,24 do 0,44), w porównaniu z 0,48 (95% CI, 0,32 do 0,75) wśród pacjentów spoza Azji. Średni czas przeżycia wolnego od progresji u pacjentów z nowotworem i osoczem T790M-pozytywny wynosił 8,2 miesiąca w grupie leczonej osimertinibem w porównaniu do 4,2 miesiąca w grupie z platynowym pemetreksedem (współczynnik ryzyka 0,42; 95% CI, 0,29 do 0,61) (ryc. 1C). Wśród pacjentów otrzymujących ozymertinib nie stwierdzono istotnej różnicy w korzyściach dla pacjentów ze stanem dodatnim T790M zarówno w analizie nowotworów, jak i w osoczu oraz w populacji, która miała zamiar leczyć.
Obiektywna odpowiedź i czas odpowiedzi
Tabela 2. Tabela 2. Odpowiedź na leczenie (populacja na leczenie) Liczba odpowiedzi była znacznie lepsza w grupie otrzymującej ozymertinib (71%, 95% CI, 65 do 76) niż w grupie otrzymującej platynowo-pemetreksed (31%). 95% CI, 24 do 40) (iloraz szans, 5,39, 95% CI, 3,47 do 8,48, P <0,001) (Tabela 2) [podobne: zapaść krążeniowa, forum biolog medycyna, apteka internetowa kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: apteka internetowa kraków forum biolog medycyna zapaść krążeniowa