Osimertinib lub Platinum-Pemetrexed w pozytywnym raku płuc EGFR T790M ad 7

Osimertinib był związany z mniejszą częstością zdarzeń niepożądanych prowadzących do trwałego przerwania leczenia niż w przypadku platyny-pemetreksedu (odpowiednio u 19 pacjentów [7%] i 14 pacjentów [10%]). Zgłaszano śmiertelne zdarzenia niepożądane u 4 pacjentów z grupy ozymertynibu (niewydolność oddechowa u 2 pacjentów, zapalenie płuc u i udar niedokrwienny u 1). Zgłoszono jedno śmiertelne zdarzenie wstrząsu hipowolemicznego w grupie otrzymującej platynę i pemetreksed.
Dyskusja
W badaniu tym stwierdziliśmy, że pacjenci z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc T790M, którzy otrzymywali ozymertynib, mieli lepsze wskaźniki odpowiedzi i dłuższy czas przeżycia bez progresji niż pacjenci otrzymujący terapię platyną i pemetreksed po pierwszej linii EGFR- Terapia TKI. Korzyści z przeżycia bez progresji osimertinibu obserwowano we wszystkich wstępnie zdefiniowanych podgrupach, przy współczynnikach ryzyka mniejszych niż 0,50, w tym u pacjentów z bezobjawowymi przerzutami OUN. W pięciu wcześniej określonych miarach zgłaszanych przez pacjenta objawów, osimertinib miał lepsze wyniki niż pemetreksed platyny.
Wśród pacjentów otrzymujących Ozymertinib wyniki AURA3 (mediana czasu przeżycia wolnego od progresji 10,1 miesiąca i odsetka odpowiedzi 71%) były zgodne z wynikami badań fazy 1/2 AURA i AURA2.22,23 Podobnie wyniki leczenia platyna-pemetreksed (średni czas przeżycia wolny od progresji 4,4 miesiąca i odsetek odpowiedzi wynoszący 31%) były zasadniczo zgodne z leczeniem cisplatyną-pemetreksedem w populacji z dodatnim T790M (zdefiniowanej zgodnie z wynikami testu ctDNA dla badanie IMPRESS.25 Chemioterapia była standardową kontrolą w momencie rozpoczynania próby. W związku z pojawieniem się dowodów na immunoterapię potrzebne są przyszłe badania, aby poradzić sobie z rolą takiej terapii wśród pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc z mutacją dodatnią pod względem EGFR.
Wyniki AURA3 potwierdzają wykonalność wykrywania EGFR T790M z próbek ctDNA osocza, zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami.26,27 Poprawa wyników leczenia osimertinibem w porównaniu z platyną-pemetreksedem w podgrupie ctDNA T790M z nowotworem i osoczem była podobna do tej w populacja przeznaczona do leczenia. Jednakże, ze względu na wysokie odsetki wyników fałszywie ujemnych w teście ctDNA T790M w osoczu, zaleca się analizę próbki z biopsji u pacjentów z wynikiem ujemnym dla T790M w osoczu, którzy mają progresję choroby po otrzymaniu pierwszej linii EGFR-TKI.26 Nie możemy zająć się kwestią kliniczną wyniki pacjentów z potencjalnie fałszywie dodatnimi wynikami (tj. wyniki pozytywne dla T790M w teście ctDNA w osoczu i negatywne wyniki w testowaniu nowotworu) w tym badaniu ze względu na wymóg uzyskania dodatniej próbki guza do rejestracji.
W badaniu BLOOM (NCT02228369), w którym 20 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z niedrobnokomórkowym rakiem płuc z mutacją EGFR było leczonych osimertinibem (w dawce 160 mg raz na dobę), wstępne wyniki wykazały poprawę radiologiczną u 7 pacjentów .21 W naszym badaniu korzyści osimertinibu w podgrupie pacjentów z przerzutami OUN wykazano w dłuższym okresie przeżycia bez progresji niż u pacjentów leczonych platyną-pemetreksedem. Niezależna ocena radiologiczna wszystkich przerzutów wewnątrzczaszkowych jest w toku.
W AURA3 profil bezpieczeństwa dla ozymertynibu był zgodny z wcześniej opisanym i różnił się od tego w grupie otrzymującej platynowo-pemetreksed.23 Profil bezpieczeństwa w grupie otrzymującej platynę-pemetreksed był zgodny z obserwowanym w grupie cisplatyna-pemetreksed w badaniu IMPRESS. .28 Ogólnie, działania niepożądane były bardziej nasilone w grupie platynowo-pemetreksedu, pomimo dłuższego czasu leczenia ozymertynibem.
Podsumowując, osimertinib był skuteczniejszy niż skojarzona chemioterapia na bazie platyny u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc z dodatnim T790M (w tym z przerzutami OUN) po progresji choroby z zastosowaniem terapii EGFR-TKI w pierwszej linii.
[hasła pokrewne: forum biolog, stomatologia nad utratą, forum biolog medycyna ]

Powiązane tematy z artykułem: forum biolog forum biolog medycyna stomatologia nad utratą