Osimertinib lub Platinum-Pemetrexed w pozytywnym raku płuc EGFR T790M czesc 4

Data odcięcia danych przypadająca na 15 kwietnia 2016 r. Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów w punkcie wyjściowym. Spośród 1036 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu w sumie 419 pacjentów poddano randomizacji (279 w grupie leczonej osimertinibem i 140 w grupie z platyną-pemetreksedem) (ryc. Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów na początku badania była zrównoważona w obu grupach (tabela 1). W momencie odcięcia danych średni czas leczenia wynosił 8,6 miesiąca (mediana 8,1; zakres 0,2 do 18,5) w grupie otrzymującej ozymertynib i 4,8 miesiąca (mediana 4,2; zakres 0,4 do 14,5) w grupie otrzymującej platynę i pemetreksed. . Spośród 140 pacjentów z grupy platynowo-pemetreksedowej 136 (97%) otrzymało leczenie; z tych pacjentów 100 (74%) ukończyło co najmniej cztery cykle platyny-pemetreksedu, a 73 (54%) otrzymywało monoterapię pemetreksedem podtrzymującym. W momencie wyłączenia danych 166 pacjentów (59%) w grupie leczonej osimertinibem i 16 (12%) w grupie otrzymującej platynę-pemetreksed nadal otrzymywało określone leczenie. Pacjenci włączeni do analizy ctDNA w osoczu opisano na rysunku S2 w dodatkowym dodatku. W analizie uwzględniono łącznie 172 pacjentów z wynikiem dodatnim dla T790M zarówno w badaniach nowotworów, jak i w osoczu.
Post-Trial Treatment
Po przerwaniu randomizowanego leczenia 67 z 279 pacjentów (24%) w grupie otrzymującej ozymertynib i 96 z 136 pacjentów (71%) w grupie otrzymującej platynę i pemetreksed otrzymywało następnie leczenie przeciwnowotworowe, w tym osimertinib, radioterapię, chemioterapię platyną i nieplatyną, oraz inne EGFR-TKI (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). W grupie otrzymującej platynę-pemetreksed, 82 z 136 pacjentów (60%) przeszło na oddział otrzymujący ozymertynib, a 63 z 82 pacjentów (77%) otrzymywało leczenie trwające w chwili odcięcia danych. Kolejny czas ekspozycji na ozymertynib wynosił od 0,1 miesiąca do 12,5 miesiąca (mediana 4,2).
Skuteczność
Przeżycie bez progresji
Ryc. 1. Czas przeżycia bez progresji według podgrupy. Wyznaczono szacunkowe wartości Kaplana-Meiera dotyczące czasu przeżycia wolnego od progresji, oceniane przez badaczy w populacji, która miała zamiar leczyć (panel A), u pacjentów z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego (Panel B), oraz u pacjentów ze stwierdzonym EGFR T790M zarówno w guzie jak iw osoczu (Panel C). Znaczniki zaznaczają cenzurowane dane. Wydarzenia progresji, które wystąpiły po dwóch lub więcej nieodebranych wizytach (tj. 14 tygodniach) po ostatniej ocenie, zostały ocenzurowane podczas ostatniej oceny, zgodnie z Kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych. CI oznacza przedział ufności.
W momencie odcięcia danych mediana czasu obserwacji dla wszystkich pacjentów wynosiła 8,3 miesiąca. Zdarzenia progresji wystąpiły u 140 pacjentów (50%) w grupie leczonej osimertinibem oraz u 110 (79%) w grupie otrzymującej platynę i pemetreksed. Czas przeżycia wolnego od progresji był znacznie dłuższy w grupie otrzymującej ozymertynib niż w grupie otrzymującej pemetreksed (platyna) (mediana, 10,1 miesiąca w porównaniu do 4,4 miesiąca, współczynnik ryzyka po dostosowaniu do rasy azjatyckiej lub nieazjatyckiej, 0,30, przedział ufności 95%) CI], 0,23 do 0,41; P <0,001) (rysunek 1A) [patrz też: protezy acetalowe, opinia do poradni psychologiczno pedagogicznej chomikuj, apteka internetowa kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: apteka internetowa kraków opinia do poradni psychologiczno pedagogicznej chomikuj protezy acetalowe