Peginezyd na anemię u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek nie dializowanych AD 10

Ponadto nie zaobserwowano różnicy w częstości występowania incydentów sercowo-naczyniowych w odniesieniu do peginozydu w porównaniu z lekiem porównawczym ESA u pacjentów poddawanych hemodializie w badaniach EMERALD, 20 w populacji z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, 24,25, u których dawki peginozydowe wynosiły 2,5 do 3,0 razy większe niż wysokie w dawkach w badaniach PEARL i 2. W badaniach PEARL częstość występowania incydentów sercowo-naczyniowych przy użyciu peginozydu nie wydawała się być związana z początkową ekspozycją podczas korekty stężenia hemoglobiny (tj. kiedy wzrastała) lub podczas innych okresów leczenia . Przerwy w hemoglobinie występowały u większej liczby pacjentów w grupie otrzymującej wyższą dawkę początkową peginozydu niż w grupie otrzymującej niższą dawkę początkową peginozydu lub grupę otrzymującą darbepoetynę, jednak nie było dużych różnic między grupami w odsetku pacjentów z wycieczkami pośród pacjentów. pacjenci z złożonymi punktami końcowymi bezpieczeństwa. Hipoteza ekspozycji wydaje się więc mało prawdopodobna. W odniesieniu do różnicy w częstości występowania nagłej śmierci między grupami peginozydowymi i darbepoetyną nie obserwowano istotnych klinicznie różnic między grupami w stężeniach potasu lub płytek krwi. Chociaż patofizjologia nagłej śmierci u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek często wynika z arytmii komorowej wytrąconej przez zawał mięśnia sercowego, 25 nie było wyraźnych różnic między grupami w rozsądzanych przypadkach zawału mięśnia sercowego, zastoinowej niewydolności serca lub komorowych arytmii komorowych zgłaszanych przez badacza. Odkrycie to jest zgodne z badaniami przeprowadzonymi na małpach, które nie wykazały istnienia potencjału proarytmicznego przy użyciu peginozydu.26 Podobnie, nie było klinicznie istotnych różnic między grupami w ciśnieniu krwi, zdarzeniach związanych z nadciśnieniem lub żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej. Wyjściowe różnice w cukrzycy, znanym czynniku ryzyka nagłej śmierci u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, 25, 27 mogą przyczynić się do ustaleń dotyczących nagłej śmierci; wszystkie z wyjątkiem nagłych zgonów wystąpiły u pacjentów z cukrzycą.
Zaobserwowano różnicę między grupami w częstości występowania ostrej niewydolności nerek (8,5% w obu połączonych grupach peginozydowych w porównaniu z 4,3% w grupie darbepoetyny). Laboratoryjne pomiary czynności nerek w czasie (np. Poziom kreatyniny) były podobne w grupach peginozydowych i darbepoetyny, a podobne proporcje pacjentów miały progresję do dializy lub przewlekłej choroby nerek w stadium 5. Różnica w liczbie pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, zdarzenie z heterogenną patofizjologią, 28 warrantów dalej bada. W badaniu TREAT 19 nie obserwowano ochronnego działania ESA na czynność nerek (tj. Przedłużonego czasu dializy) u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek i cukrzycą, którzy nie byli poddawani dializie.
W obu badaniach PEARL podawanie peginezydu raz na miesiąc zwiększało się i utrzymywało poziom hemoglobiny na poziomie zbliżonym do obserwowanego podczas podawania darbepoetyny co 2 tygodnie.
[więcej w: internista wikipedia, apteka internetowa kraków, tadalafil apteka ]

Powiązane tematy z artykułem: apteka internetowa kraków internista wikipedia tadalafil apteka