Peginezyd na anemię u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek nie dializowanych AD 2

Chociaż pegintydid nie ma homologii sekwencji z erytropoetyną, 9 stymuluje on receptor erytropoetyny, inicjując podobną wewnątrzkomórkową kaskadę sygnałową.11 Pegizydid jest pegylowany, co zwiększa jego aktywność biologiczną in vivo.11 Dane z fazy 2 sugerują, że leczenie peginozydem (0,019 do 0,044 mg na kilogram masy ciała, raz w miesiącu) może utrzymywać poziom hemoglobiny u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, którzy nie otrzymywali dializy.12 Wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, którzy nie otrzymują dializy, czynność nerek, 13 ciężkości niedokrwistości, 14 i leżące u podstaw ryzyko sercowo-naczyniowe15 są bardzo różne. Badanie oparte na danych z dużego rejestru pacjentów z przewlekłą chorobą nerek wykazało, że ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych i hospitalizacji stopniowo wzrasta wraz ze spadkiem czynności nerek. 16 Rola ESA w leczeniu niedokrwistości u pacjentów nie otrzymujących dializy ewoluowała jako dane z randomizowanych, kontrolowanych badań stały się dostępne 17-19 Dane z korekcji hemoglobiny i wyniki w niewydolności nerek (CHOIR), 17, w którym pacjenci otrzymali epoetynę, wykazały wzrost złożonego punktu końcowego śmierci i zdarzeń sercowo-naczyniowych w grupa otrzymująca dawkę docelową mającą na celu uzyskanie wyższych poziomów hemoglobiny (13,5 g na decylitr vs. 11,3 g na decylitr), podczas gdy inne badanie (próba zmniejszenia zdarzeń sercowo-naczyniowych za pomocą terapii Aranesp lub TREAT), 19 randomizowane badanie kontrolowane placebo oceniając korzyści sercowo-naczyniowe za pomocą darbepoetyny, wykazał, że ryzyko udaru zwiększyło się o współczynnik 2, gdy docelowy poziom hemoglobiny był około 13 g na decylitr. Następnie ostrzeżenia o tych zagrożeniach zostały dodane do informacji na temat recepty ESA w Stanach Zjednoczonych, a wytyczne dotyczące rozpoczęcia leczenia u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, którzy nie byli poddawani dializie, stały się ostrzejsze niż wytyczne dla pacjentów poddawanych dializie.
Aby ocenić bezpieczeństwo i skuteczność peginozydu, przeprowadzono cztery randomizowane badania kliniczne. Dwa z badań obejmowały pacjentów, którzy nie otrzymywali dializ (PEARL i 2, z PEARL oznaczającym Peginesatide do korekty niedokrwistości u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek nie poddawanych dializie i nie poddanych leczeniu za pomocą środków stymulujących erytropoezę) i dwóch pacjentów obejmujących pacjentów którzy otrzymywali hemodializę (EMERALD i 2, z EMERALD oznaczającym skuteczność i bezpieczeństwo pegizydidu w leczeniu podtrzymującym niedokrwistości u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, którzy otrzymywali hemodializę i byli uprzednio leczeni epoetyną). Badania te miały zdefiniowany wcześniej zbiorczy, złożony punkt końcowy bezpieczeństwa, który obejmował porównanie różnych ESA w celu oceny bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego.
[więcej w: ceny protez, apteka internetowa kraków, rehabilitacja zakopane kolejka ]

Powiązane tematy z artykułem: apteka internetowa kraków ceny protez rehabilitacja zakopane kolejka