Peginezyd na anemię u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek nie dializowanych AD 7

Kryterium niezgodności było spełnione: średnie różnice w poziomie hemoglobiny z peginozydem w porównaniu z darbepoetyną w PEARL wynosiły 0,03 g na decylitr (przedział ufności 97,5% [CI], -0,19 do 0,26) dla niższej dawki początkowej peginozydu i 0,26 g na decylitr (97,5% CI, 0,04 do 0,48) dla wyższej dawki początkowej; w PEARL 2 wynosiły one 0,14 g na decylitr (97,5% CI, -0.09 do 0,36) i 0,31 g na decylitr (97,5% CI, 0,08 do 0,54), odpowiednio. Średnie poziomy hemoglobiny zwiększono i utrzymano w punktach w zakresie docelowym we wszystkich grupach w obu badaniach (Figura 2). Odsetek pacjentów otrzymujących transfuzję był podobny we wszystkich grupach w badaniu PEARL 1, ale w przypadku PEARL 2 odsetek ten był wyższy w grupach otrzymujących peginozyd (niższa dawka początkowa, 11,4%, wyższa dawka początkowa, 10,4%) niż w grupie otrzymującej darbepoetynę (4,9%) (patrz Dodatek dodatkowy); w przypadku obu badań połączono 50% transfuzji w grupie otrzymującej mniejszą dawkę początkową peginozydu, 40% w grupie otrzymującej wyższą dawkę początkową i 17% w grupie otrzymującej darbepoetynę w celu leczenia anemię przewlekłej choroby nerek (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Stan żelaza pozostał podobny w obu badaniach (średnie nasycenie transferryną, 27 do 30% pod koniec okresu oceny), podobnie jak odsetek pacjentów otrzymujących jedną lub więcej dawek żelaza podawanego doustnie lub dożylnie (66-71% w badaniu PEARL). i 60 do 71% w PEARL 2) podczas badań (tabela S3 w dodatkowym dodatku). Composite Safety End Point
Ryc. 3. Ryc. 3. Krzywe Kaplana-Meiera dla współczynnika bezpiecznego złożonego punktu końcowego. Krzywa przedstawia odsetek pacjentów w każdym punkcie czasowym, którzy nie mieli żadnego z następujących zdarzeń: zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, udaru, zawału mięśnia sercowego lub poważnego zdarzenia niepożądanego zastoinowej niewydolności serca, niestabilnej dławicy piersiowej lub arytmii (wszystkie z nich są składowymi kompozytowego punktu końcowego bezpieczeństwa). Dane zebrane w badaniach PEARL i PEARL 2. Współczynnik hazardu służy do porównania peginozydu z darbepoetyną.
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia składowe złożonego punktu końcowego bezpieczeństwa, najczęściej występujące zdarzenia niepożądane i zdarzenia niepożądane związane z klasą leków Erythropoiesis-Stimulating-Agent (ESA). W przypadku danych z PEARL i 2 łącznie (983 pacjentów) zdarzenia przyczyniające się do złożonego punktu końcowego bezpieczeństwa wystąpiły u 141 z 656 pacjentów otrzymujących peginozyd (21,5%) i 56 z 327 pacjentów otrzymujących darbepoetynę (17,1%). Współczynnik hazardu z peginozydem w stosunku do darbepoetyny wynosił 1,32 (95% CI, 0,97 do 1,81) (ryc. 3) (patrz ryc.
[hasła pokrewne: specjalizacje lekarskie warszawa, tadalafil apteka, endometrioza w bliźnie ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza w bliźnie specjalizacje lekarskie warszawa tadalafil apteka