Peginezyd na anemię u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek nie dializowanych AD 9

Żadne pojedyncze zdarzenie lub układ narządów nie uwzględnia tej różnicy; jednak większe częstości (2 punkty procentowe lub więcej) ostrej niewydolności nerek (8,5% w porównaniu z 4,3%) i anemii (3,5% w porównaniu z 1,5%) obserwowano w przypadku peginozydu niż w przypadku darbepoetyny (tabela 2). Średnie zmiany w wynikach testów czynnościowych nerek i odsetka pacjentów z progresją do dializy lub do przewlekłej choroby nerek w stadium 5 były podobne w przypadku dwóch badanych leków. Potwierdzone zmiany hemoglobiny (zdefiniowane jako dwa kolejne poziomy hemoglobiny wyższe niż 13 g na decylitr) występowały częściej u pacjentów otrzymujących wyższą początkową dawkę peginozydu (20,6%) niż u pacjentów otrzymujących niższą początkową dawkę peginozydu (12,8%) lub otrzymujących mniejszą dawkę początkową. darbepoetyna (10,8%) (tabela S8 w dodatkowym dodatku). Wśród pacjentów z złożonymi punktami końcowymi w zakresie bezpieczeństwa, odsetek osób, u których wystąpiły również zmiany hemoglobiny, był podobny we wszystkich grupach terapeutycznych (od 8,5% wśród pacjentów otrzymujących darbepoetynę do 11,5% wśród pacjentów otrzymujących początkową dawkę peginozydu) (Tabela S9 w dodatkowym dodatku ). Zmiany w stosunku do wartości wyjściowej liczby płytek krwi i poziomu potasu były podobne we wszystkich grupach terapeutycznych (tabela S10 w dodatku uzupełniającym). Wśród pacjentów leczonych peginozydem, 10 z 647 (1,5%) miało wykrywalne poziomy przeciwciał swoistych dla leku (4 pacjentów w PEARL i 6 w PEARL 2). Przeciwciała te neutralizowały 8 pacjentów (3 w PEARL i 5 w PEARL 2) w teście in vitro (patrz dodatek dodatkowy). Nie zgłoszono przypadków aplazji wyłącznie z czerwonych krwinek.
Dyskusja
W tym porównaniu dwóch ESA u pacjentów, którzy nie zostali poddani dializie, zaobserwowano zwiększenie liczby punktów końcowych związanych z bezpieczeństwem złożonym, w tym nagłą śmierć, w przypadku peginozydu. Poprzednie randomizowane, kontrolowane badania oceniające odsetek zgonów i zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, którzy otrzymywali ESA, ale bez dializy, wykazały nieoczekiwane dowody uszkodzenia, gdy zbliżali się prawie normalni poziom hemoglobiny (13 g na decylitr lub więcej) 17, 19 Wartości docelowe dla hemoglobiny stosowane u pacjentów otrzymujących PEG-chatydid lub lek porównawczy w ramach programu fazy 3 były zgodne ze standardową opieką kliniczną w tym czasie (11 do 12 g na decylitr w badaniach PEARL), ale wyższe niż obecne wartości docelowe. Po dostosowaniu wyjściowych zmiennych towarzyszących, w tym cukrzycy, model wielowymiarowy zmniejszył współczynnik ryzyka z peginozydem w stosunku do darbepoetyny do 1,20, ale nie w pełni uwzględnił nasze wyniki.
Możliwe, że czynniki związane z ekspozycją na pegizydyd przyczyniły się do wyników w populacjach badania PEARL. W teście ograniczania zdarzeń sercowo-naczyniowych za pomocą terapii Aranespem (TREAT) ekspozycja na darbepoetynę wiązała się ze zwiększonym ryzykiem udaru, niezależnie od odpowiedzi hemoglobiny, 22 i analizą post hoc w korekcji hemoglobiny i wynikami w niewydolności nerek (CHOIR) badanie wykazało, że wyższe dawki są związane ze zwiększonym ryzykiem zgonu i zdarzeń sercowo-naczyniowych.23 W obecnych badaniach te same docelowe poziomy hemoglobiny były stosowane u wszystkich pacjentów, niezależnie od początkowej dawki ESA, a dawki zbiegały się w grupach pegizydidowych przez dłuższy czas. -czas obserwacji
[patrz też: protezy acetalowe, słomkowy kapelusz krzyżówka, endometrioza w bliźnie ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrioza w bliźnie protezy acetalowe słomkowy kapelusz krzyżówka