Peginezyd u pacjentów z niedokrwistością poddawaną hemodializie AD 11

Krzywe Kaplana-Meiera dla współczynnika bezpieczeństwa złożonego punktu końcowego bez zdarzeń. Krzywe ilustrują odsetek pacjentów w każdym punkcie czasowym, którzy nie mieli żadnego z następujących zdarzeń: zgon z jakiejkolwiek przyczyny, udar, zawał mięśnia sercowego lub poważne niekorzystne zdarzenie zastoinowej niewydolności serca, niestabilnej dławicy piersiowej lub arytmii (wszystkie z nich są składowymi kompozytowego punktu końcowego bezpieczeństwa). Panel A pokazuje dane dla tego punktu końcowego w zbiorczej analizie czterech badań 3 fazy: EMERALD i EMERALD 2 plus Peginesatide dla korekty niedokrwistości u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek nie są dializowane i nie otrzymują leczenia za pomocą środków stymulujących erytropoezę ( PEARL) i badania PEARL 2, w których uczestniczyli pacjenci, którzy nie byli poddawani dializie. Panel B pokazuje dane dla złożonego punktu końcowego bezpieczeństwa w analizie danych tylko od pacjentów poddawanych hemodializie (badania EMERALD i EMERALD 2). W zbiorczej analizie danych z czterech badań złożony punkt końcowy dotyczący bezpieczeństwa wystąpił u 384 pacjentów (22,3%) otrzymujących peginozyd iu 188 pacjentów (21,6%), którzy otrzymali ESA z grupy porównawczej (współczynnik ryzyka z peginozydem, 1,06; 95% CI, 0,89 do 1,26) (Figura 3A). Wyniki w kohorcie, która była poddawana hemodializie (pacjenci w badaniach EMERALD) wskazywały na podobny profil bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego: współczynnik ryzyka z peginozydem w stosunku do epoetyny 0,95 (95% CI, 0,77 do 1,17) (Figura 3B). Nie stwierdzono widocznych różnic między grupami w odsetku pacjentów z zdarzeniami poszczególnych składników punktu końcowego bezpieczeństwa (w tym zgonu), w kohorcie zbiorczej z wszystkich czterech badań (tabela S7 i ryc. S1 w dodatkowym dodatku) lub w kohorcie poddawanej hemodializie (tabela 2 i ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Śmiertelność wśród pacjentów poddawanych hemodializie była podobna w grupie peginozydu i epoetyny (współczynnik ryzyka zgonu, 0,90; 95% CI, 0,67 do 1,23). Wyniki dla złożonego punktu końcowego bezpieczeństwa w podgrupach zdefiniowanych zgodnie ze zmiennymi wyjściowymi (np. Rasa czarna i nie-czarna oraz obecność vs. brak cukrzycy) były zgodne z tymi w całej populacji poddawanej hemodializie (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Analiza wrażliwości odnosząca się do potencjalnego efektu wycofania się z badań wykazała wyniki podobne do wyników analizy pierwotnej (patrz Dodatek dodatkowy). Współczynniki zagrożenia dla poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych wśród pacjentów nadal znajdujących się w badaniach (analiza w trakcie badania ) oraz wśród pacjentów wciąż otrzymujących badany lek (analiza na lek ), jak oszacowano w analizach wrażliwości, przedstawiono na ryc.
[więcej w: słomkowy kapelusz krzyżówka, opinia do poradni psychologiczno pedagogicznej chomikuj, nike thea allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: nike thea allegro opinia do poradni psychologiczno pedagogicznej chomikuj słomkowy kapelusz krzyżówka