Peginezyd u pacjentów z niedokrwistością poddawaną hemodializie AD 8

Populacja analizy pierwotnej obejmowała 793 pacjentów w badaniu EMERALD (z których 524 zostało przydzielonych do grupy otrzymującej peginozyd, a 269 pacjentów otrzymało epoetynę, przy czym oba leki podano dożylnie u wszystkich pacjentów) oraz 815 pacjentów w badaniu EMERALD 2 (z których 542 zostało przydzielonych do otrzymania peginozydu [437 dożylnie i 105 podskórnie], a 273 przypisano do otrzymanej epoetyny [220 dożylnie i 53 podskórnie]). Ogółem 225 pacjentów w badaniu EMERALD (158 [30,2%] w grupie peginozydowej i 67 [24,9%] w grupie epoetyny) oraz 183 pacjentów w badaniu EMERALD 2 (121 [22,3%] w peginozydu i 62 [22,7%] w grupie epoetyny) przedwcześnie zaniechało badania; najczęstszymi przyczynami przerwania były śmierć i wycofanie zgody; Innymi częstymi przyczynami były przeniesienie, zamknięcie miejsca i przeszczep nerki (Ryc. 1). Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe cechy demograficzne i kliniczne w badaniach EMERALD i EMERALD 2. Ogólnie rzecz biorąc, grupy zostały dobrze dopasowane w punkcie wyjściowym (tabela i tabela S3 w dodatkowym dodatku). Średni wyjściowy poziom hemoglobiny w obu grupach wynosił 11,3 g na decylitr w kohorcie EMERALD i 11,2 g na decylitr w kohorcie EMERALD 2. W obu badaniach stan żelaza był podobny w obu grupach. W grupie leczonej peginozydem stwierdzono częstsze występowanie choroby wieńcowej (w badaniu EMERALD 1) i arytmię (w badaniu EMERALD 2).
Mediana czasu obserwacji wynosiła 67,4 tygodni (zakres międzykwartylny, 60,0 do 77,1) w grupie otrzymującej peginozyd i 68,1 tygodnia (odstęp międzykwartyla 60,1 do 78,6) w grupie epoetyny w badaniu EMERALD i 65,1 tygodnia (zakres międzykwartylowy, 57,9 do 75,1) w grupie peglizydowej i 64,1 tygodnia (odstęp międzykwartylny, 58,3 do 74,9) w grupie epoetyny w badaniu EMERALD 2 (patrz dodatek uzupełniający w celu uzyskania informacji na temat ekspozycji pacjenta). Mediana średniej dawki na pacjenta podawanego w okresie oceny wynosiła 5,7 mg pegizydidu na wstrzyknięcie i 9900 U epoetyny na tydzień w kohorcie EMERALD i 4,8 mg peginozydu na wstrzyknięcie (zarówno wstrzyknięcia dożylnego jak i podskórnego) i 6805 U epoetyny na tydzień (7100 U na tydzień do wstrzyknięć dożylnych i 4625 U na tydzień do wstrzyknięć podskórnych) w kohorcie EMERALD 2.
Główny punkt końcowy skuteczności
Pierwotna analiza skuteczności (która obejmowała dane jedynie od pacjentów, którzy mieli co najmniej jeden pomiar hemoglobiny podczas okresu oceny) zawierała dane od 693 pacjentów (87,4% pacjentów w populacji badania pierwotnego) w badaniu EMERALD (445 [84,9] %] w grupie pegzynatatowej i 248 [92,2%] w grupie epoetyny) oraz 725 pacjentów (85,0% pacjentów w populacji badania pierwotnego) w badaniu EMERALD 2 (488 [90,0%] w grupie pegzynatatowej i 237 [86,8%] w grupie epoetyny)
[patrz też: ceny protez, forum biolog, zastawka bauhina ]

Powiązane tematy z artykułem: ceny protez forum biolog zastawka bauhina