Porównanie stentów do usuwania metalu i leków do oznaczeń poza etykietą ad

Do analizy użyto bazy danych Narodowego Rejestru Dynamicznego National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI). Metody
Rejestr Dynamiczny NHLBI został szczegółowo opisany15. W skrócie, rejestr obejmuje rekrutację kolejnych pacjentów, którzy przechodzą przezskórną interwencję wieńcową (PCI) w wybranych ośrodkach klinicznych w Ameryce Północnej w określonych odstępach czasu lub falach . Każde centrum otrzymało zatwierdzenie. ze swojej instytucjonalnej komisji odwoławczej. W ciągu ostatnich 10 lat zarejestrowano pięć fal rekrutacyjnych po około 2000 pacjentów, aby zbadać trendy w zakresie PCI (fala 1: od 1997 do 1998, 2524 pacjentów, fala 2: 1999, 2105 pacjentów, fala 3: od 2001 do 2002, 2047 pacjenci, fala 4: 2004, 2112 pacjentów i fala 5: 2006, 2174 pacjentów). Zebrano dane dotyczące wyjściowych cech demograficznych, klinicznych i angiograficznych oraz cech proceduralnych podczas wskaźnika PCI, a także występowania zgonu, zawału mięśnia sercowego oraz potrzeby pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) podczas hospitalizacji. Status kontrolny ustalono na miesiąc, 6 miesięcy i rok po interwencji. Wskaźnik obserwacji po roku wynosił co najmniej 90% dla wszystkich fal. Za pomocą pliku głównego aktu zabezpieczenia społecznego Social Security Administration (www.ntis.gov/products/ssa-dmf.asp) koordynatorzy przeprowadzili okresową ocenę stanu życiowego pacjentów, którzy stracili czas na obserwację. Jeśli pacjenci przeszli kolejną ponowną rewaskularyzację (PCI lub CABG), w miarę możliwości zebrano dane specyficzne dla naczynia i uszkodzenia, gdy tylko było to możliwe, w celu określenia rewaskularyzacji docelowego naczynia.
Badana populacja
Do tej analizy włączono tylko pacjentów, którzy otrzymali stent jako część wskaźnika PCI. Badaną kohortę podzielono na dwie grupy: pacjentów otrzymujących tylko stenty z gołym metalem oraz pacjentów otrzymujących wyłącznie stenty uwalniające lek. Podczas rekrutacji pacjentów na fale 1, 2 i 3 (od 1997 do 2002 r.) Dostępne były tylko stenty wykonane z gołego metalu; w związku z tym z 6676 pacjentów na tych falach, 3858 (57,8%) otrzymało co najmniej jeden stent z gołego metalu.
Podczas rekrutacji pacjentów na fale 4 i 5 (2004 i 2006) dostępne były jednak zarówno stenty nagie jak i stenty uwalniające lek. Spośród 4286 pacjentów na tych falach 2693 (62,8%) otrzymało co najmniej jeden stent uwalniający lek, 646 (15,1%) otrzymywało jedynie stenty nagie metalowe, a 110 (2,6%) otrzymywało zarówno stent uwalniający lek, jak i gołe -metalowy stent. Z powodu mniejszości pacjentów w tych dwóch falach, którzy otrzymali stenty z gołego metalu, oraz z powodu dowodów dużego błędu selekcji (tj. Więcej wstrząsu kardiogennego u pacjentów z nagimi metalowymi stentami), pacjenci na falach 4 i 5, którzy otrzymali same stenty nagie metalowe lub stenty nagie i stenty uwalniające lek zostały wykluczone w celu zminimalizowania niejednoznaczności wyników. Zatem całkowita populacja badana składała się z 6551 pacjentów. Stosowanie stentów u każdego pacjenta zostało sklasyfikowane jako standardowe lub poza wskazaniami.
Definicje
Zastosowanie stentów zostało zaklasyfikowane jako standardowe lub niefabryczne na podstawie instrukcji producenta dotyczących stentu uwalniającego syrolimus Cypri (Cordis) i stentu uwalniającego paklitaksel Taxus (Boston Scientific), a klasyfikację zastosowano do zarówno populacje stentów z czystym metalem, jak i uwalniające lek według kryteriów uszkodzenia
[więcej w: choroby genetyczne człowieka, tania apteka internetowa, tadalafil apteka ]

Powiązane tematy z artykułem: choroby genetyczne człowieka tadalafil apteka tania apteka internetowa