Porównanie stentów do usuwania metalu i leków do oznaczeń poza etykietą

Ostatnie doniesienia sugerują, że stosowanie stentów uwalniających leki poza wskazaniami leków wiąże się ze zwiększoną częstością występowania zdarzeń niepożądanych. Nie wiadomo, czy zastosowanie stentów z czystego metalu przyniosłoby inne wyniki. Metody
Przeanalizowaliśmy dane od 6551 pacjentów w Rejestrze dynamicznym Narodowego Serca, Płuc i Instytutu Krwi, w zależności od tego, czy byli leczeni stentami uwalniającymi leki, czy stentami gołymi metalami oraz czy stosowanie było standardowe czy nie. Pacjentów obserwowano przez rok w celu wykrycia zdarzeń sercowo-naczyniowych i śmierci. Używanie poza etykietą zdefiniowano jako zastosowanie w zmianach restenotycznych, zmianach w pomostowaniu obejściowym, lewej głównej chorobie wieńcowej lub zmianach zatokowych, rozwidlonych lub całkowicie zatkanych, jak również w przypadku pacjentów o średnicy naczynia referencyjnego mniejszej niż 2,5 mm lub większy niż 3,75 mm lub długość uszkodzenia większa niż 30 mm.
Wyniki
Używanie poza etykietą wystąpiło u 54,7% wszystkich pacjentów ze stentami gołymi metalami i 48,7% pacjentów ze stentami uwalniającymi leki. W porównaniu z pacjentami z nagimi metalowymi stentami pacjenci ze stentami uwalniającymi leki wykazywali większą częstość występowania cukrzycy, nadciśnienia, choroby nerek, wcześniejszej przezskórnej interwencji wieńcowej i pomostowania aortalno-wieńcowego oraz wielonaczyniowej choroby wieńcowej. Rok po interwencji nie stwierdzono jednak istotnych różnic w skorygowanym ryzyku zgonu lub zawału mięśnia sercowego u pacjentów ze stentami uwalniającymi leki w porównaniu ze stentami gołymi metalami, podczas gdy ryzyko powtórnej rewaskularyzacji było istotnie niższe u pacjentów z stenty uwalniające lek.
Wnioski
Wśród pacjentów z wskazaniami pozarejestracyjnymi stosowanie stentów uwalniających leki nie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zgonu lub zawału mięśnia sercowego, ale wiązało się z mniejszą częstością powtórnej rewaskularyzacji po roku w porównaniu z stentami gołymi metalami. Te odkrycia potwierdzają stosowanie stentów uwalniających lek dla wskazań poza wskazaniami.
Wprowadzenie
W 2003 r. Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdził stenty uwalniające lek do leczenia choroby wieńcowej. Decyzja ta była oparta na wynikach badań klinicznych porównujących stent gołego metalu ze stentem uwalniającym lek u wysoko wyselekcjonowanych pacjentów.1-10 Z powodu wielkości efektu leczenia stentów uwalniających leki w hamowaniu nawrotów zmian , konsekwentne pozytywne doniesienia z kolejnych badań dotyczących małych podgrup oraz doświadczenia z pierwszej ręki, lekarze przedłużyli stosowanie stentów uwalniających leki pacjentom z klinicznymi i anatomicznymi cechami wykraczającymi poza wyniki pacjentów w badaniach zatwierdzających FDA. Zastosowanie stentów uwalniających leki w tym kontekście zostało nazwane poza etykietą .
Niedawno wybrane raporty zakwestionowały bezpieczeństwo stentów uwalniających leki. [11-13] W związku z tym FDA zwołała panel doradczy, aby rozwiązać ten problem. Po rozszerzonym rozważaniu zespół stwierdził, że w porównaniu do stosowania na etykiecie stosowanie poza wskazaniami jest związane ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy w stencie i śmierci lub zawału mięśnia sercowego. . . oraz że bezpieczeństwo i skuteczność stentów uwalniających leki w porównaniu z alternatywnymi metodami leczenia zasługują na kontynuację badań. 14 Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, oceniliśmy bezpieczeństwo i skuteczność zastosowania stentów uwalniających leki poza wskazaniami leków i porównaliśmy nasze wyniki. z bezpieczeństwem i skutecznością gołych metalowych stentów stosowanych w rutynowej praktyce klinicznej
[więcej w: stomatologia nad utratą, protezy acetalowe, tania apteka internetowa ]

Powiązane tematy z artykułem: protezy acetalowe stomatologia nad utratą tania apteka internetowa