Tolerancja i chimeryzm po transplantacji komórek nerkowych i krwiotwórczych cd

Wartości procentowe komórek typu dawcy we krwi, poziomy kreatyniny w surowicy i liczba komórek po połączeniu transplantacji komórek nerkowych i komórek krwiotwórczej. Panel A pokazuje procenty komórek typu dawcy wśród limfocytów T krwi, komórek B, komórek NK (naturalnych zabójców) i granulocytów po transplantacji. Podgrupy komórek oczyszczano przy użyciu perełek immunomagnetycznych, a chimeryzm oznaczano przy użyciu opartej na reakcji łańcuchowej analizy krótkich powtórzeń tandemowych w genomowym DNA. Panel B pokazuje poziomy kreatyniny w surowicy związane z wycofaniem leków immunosupresyjnych. Panel C pokazuje bezwzględną liczbę białych krwinek, neutrofili i limfocytów. Aby przeliczyć wartości dla kreatyniny na mikromole na litr, pomnóż przez 88,4. Figura 1A pokazuje, że mieszany chimeryzm rozwinął się w pierwszym miesiącu po transplantacji i utrzymywał się aż do ostatniej analizy, zgodnie z testowaniem krótkich powtórzeń tandemowych DNA z oczyszczonych podgrup białych komórek. Limfocyty B i komórki NK we krwi zawierały najwyższy odsetek komórek dawcy (70 do 85%). Granulocyty zawierały się między 30 a 70%. Najniższe poziomy chimeryzmu wykryto wśród limfocytów T, a te poziomy pozostawały w zakresie 5 do 20% przez ponad 2 lata po przeszczepie. Poziom kreatyniny w surowicy zmniejszył się z około 6 mg na decylitr (530 .mol na litr) przed przeszczepieniem do stabilnego poziomu, który był poniżej 2 mg na decylitr (177 .mol na litr) przez ponad 2 lata po przeszczepie (Figura 1B) . Leki immunosupresyjne przerwano 6 miesięcy po transplantacji.
Rycina 2. Rycina 2. Podklady komórek T CD4 + i CD8 + po transplantacji. Panel A pokazuje komórki T CD4 +, CD8 + i CD3 + we krwi biorcy. Panel B pokazuje analizę metodą cytometrii przepływowej przeprowadzoną z sorterem komórek aktywowanych fluorescencyjnie przed przeszczepem na bramkowane limfocyty T CD4 + i CD8 + dla markerów CD62L i CD45RA. W prawych górnych kwadrantach znajdują się limfocyty T naiwne (CD62L + CD45RA +), w lewym górnym kwadrancie znajdują się limfocyty centralne (CD62L + CD45RA-), dolne prawe kwadranty zamykają komórki T efektorowe (CD62L-CD4RA +), a dolne lewe kwadranty obejmują komórki T pamięci efektorowej (CD62L-CD45RA-). Pokazano procent komórek w każdym kwadrancie. Wszystkie komórki CD45RA były CD45RO + (dane nie pokazane). Panel C pokazuje odsetki komórek T CD4 + pamięci naiwnej, centralnej, efektorowej i efektorowej. Panel D pokazuje odsetki komórek T CD8 + pamięci naiwnej, centralnej pamięci, efektorowej i efektorowej. Panel E pokazuje liczby kopii kręgów wycięcia receptora komórek T (TREC) w komórkach T CD4 + i CD8 + nieczynnych i efektorowych pamięci T od trzech zdrowych osobników i od pacjenta 19 miesięcy po przeszczepie.
Wystąpiła przejściowa neutropenia i przedłużona limfopenia (Ryc. 1C). Bezwzględna liczba limfocytów T CD8 + zbliżyła się do poziomów przed transplantacją w ciągu 3 miesięcy po przeszczepie i pozostała powyżej 300 komórek na milimetr sześcienny w późniejszym czasie (Figura 2A). W pierwszym roku bezwzględna liczba limfocytów T CD4 + została jednak znacznie zmniejszona (ryc. 2A). Odsetki pamięci naiwnej, centralnej, pamięci efektorowej i efektorowych komórek T były także monitorowane (Figura 2B) .16, 17 Procent nie naiwnych komórek T CD4 + zmniejszył się z 40% przed kondycjonowaniem do 10 do 20% przez co najmniej 2 lata po kondycjonowanie (rysunek 2C)
[podobne: forum biolog medycyna, internista wikipedia, choroba lokomocyjna u psa ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba lokomocyjna u psa forum biolog medycyna internista wikipedia