Tolerancja i chimeryzm po transplantacji komórek nerkowych i krwiotwórczych czesc 4

Szybki spadek odsetka naiwnych komórek T CD8 + po kondycjonowaniu nastąpił po gwałtownym wzroście, a po 3 miesiącach po przeszczepie, naiwna populacja komórek T CD8 + przekroczyła poziomy przed przeszczepem (Figura 2D). Niedawni emigranci z grasicy do krwi obwodowej zawierają fragmenty DNA TREC11. Rysunek 2E pokazuje, że u zdrowych osób liczba TREC w oczyszczonych naiwnych limfocytach T CD4 + i CD8 + wynosi około 10 000 do 20 000 na 100 000 komórek, a liczba w Liczba komórek pamięci efektorowej jest mniejsza niż 200 na 100 000 komórek. Dziewiętnaście miesięcy po przeszczepie, zarówno komórki T CD8 + z naiwną i efektorową pamięcią od pacjenta zawierały mniej niż 200 TREC na 100 000 komórek. Wynik ten wskazuje, że naiwne komórki T CD8 + zamiast emigracji z grasicy uległy ekspansji homeostatycznej.11
Rycina 3. Rycina 3. Odpowiedzi in vitro komórek jednojądrzastych pacjenta na stymulację przez aloantygeny lub antygeny drobnoustrojów, przed transplantacją i 24 miesiące po transplantacji. Ogółem 50 000 komórek jednojądrzastych od pacjenta hodowano przez 7 dni z lub bez 50 000 napromienionych komórek jednojądrzastych (5000 cGy) od niespokrewnionych zdrowych osobników (alloantygen [Allo1] i alloantygen 2 [Allo2]). 3H-tymidynę dodano 18 godzin przed zebraniem komórek w dniu 7; włączanie 3H-tymidyny do komórek zmierzono przy użyciu licznika scyntylacyjnego z płytką Microbeta. Średnią (. SE) odpowiedź, wyrażoną w postaci zliczeń na minutę, z hodowli w trzech powtórzeniach, przedstawiono w Tablicy A. Ogółem 100 000 komórek jednojądrzastych od pacjenta hodowano przez 7 dni z lub bez 30 000 oczyszczonych komórek dendrytycznych dawcy; włączanie 3H-tymidyny mierzono jak powyżej. Wyniki przedstawiono w Panelu B. Komórki jednojądrzaste po przeszczepieniu inkubowano przez 6 dni ze stopniowanymi rozcieńczeniami antygenu grypy. Nierozcieńczony antygen (Fluarix, GlaxoSmithKline) otrzymano w stężeniu 90 .g na mililitr. Stężenia interferonu-. i interleukiny-2 w supernatantach zebranych pod koniec okresu hodowli mierzono za pomocą testu immunoenzymatycznego związanego z enzymem. Wartości przedstawione w panelach C i D pochodzą z pojedynczych kultur. Komórki jednojądrzaste po transplantacji inkubowano przez 6 dni ze stopniowanymi rozcieńczeniami antygenu toksoidu tężca. Nierozcieńczony antygen otrzymano z University of Massachusetts Biologics Laboratories w stężeniu 490 jednostek flokulujących (Lf) na mililitr. Stężenia interferonu-. i interleukiny-2 mierzono jak opisano powyżej; wyniki przedstawiono w panelach E i F.
Hodowla komórek jednojądrzastych otrzymanych od pacjenta przed przeszczepieniem i 24 miesiące po przeszczepieniu napromienionymi alogenicznymi jednojądrzastymi komórkami od dwóch zdrowych osobników doprowadziła do energicznej proliferacji komórkowej mierzonej za pomocą włączenia 3H-tymidyny (około 12 000 do 42 000 cpm) stymulowanej przez komórki obu zdrowych osobników (Figura 3A). Włączenie tła bez komórek stymulujących było mniejsze niż 1000 cpm. Porównanie odpowiedzi pretransplantacyjnej i odpowiedzi po transplantacji komórek T biorcy na komórki dendrytyczne od dawcy wykazało, że nastąpiło znaczące zmniejszenie odpowiedzi po przeszczepie po odjęciu liczby tła na minutę (P = 0,04, za pomocą testu t Studenta ) (Rysunek 3B)
[podobne: protezy acetalowe, rehabilitacja zakopane kolejka, rehabilitacja zakopane kolejka Warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: protezy acetalowe przychodnia nasze zdrowie rehabilitacja zakopane kolejka